JONATHAN SETTEL - AMÉN


01. Amo del Mundo
02. Amén
03. Jerusalen Tierra Sagrada
04. V'Shamru
05. Ana Adonai
06. Shema
07. Shehejianu
08. Eres Ti Refugio
09. Dame Tu Aliento
10.Israel
11.Anachnu Dom Mitzuvan


Comentários